AI Policy på Fiive - Hur vi arbetar med AI på ett ansvarsfullt och etiskt sätt

Som en ledande fullservicebyrå inom AI och maskininlärning strävar Fiive efter att främja ansvarsfull och etisk användning av AI. Nedan förklarar vi hur vi tillämpar och säkerställer dessa värderingar i alla våra verksamhetsled.

Öppen och transparent kommunikation

Vi värderar öppenhet inom vår verksamhet och när det gäller AI-teknologier åtar vi oss att:

 • Tydlig kommunikation: Vi informerar öppet våra kunder och partners om hur våra AI-lösningar fungerar samt deras förmågor och begränsningar.
 • Förklarliga beslut: Om våra AI-system tar beslut som påverkar människor ska vi kunna erbjuda förklaringar som är begripliga och meningsfulla för de påverkade parterna.
 • Dataanvändning: Vi är transparenta i vår användning av data och säkerställer att vi följer alla relevanta lagar och regler kring dataskydd och integritet.

Främjande av inkludering och mångfald

Vi åtar oss att skapa inkluderande AI-lösningar genom att vara medvetna om och aktivt motverka faktorer som kan vara diskriminerande och skapa ojämlikhet. Vårt mål är att:

 • Mångfald i data: Använda varierade och representativa datamängder för att minimera diskriminering i våra AI-system.
 • Motverka fördomar: Identifiera och minska fördomar och diskriminerande mönster i våra AI-algoritmer för att säkerställa rättvisa resultat.
 • Tillgänglighet: Utforma AI-lösningar med hänsyn till användbarhet och tillgänglighet för människor med olika förmågor och bakgrunder.

Strävan efter hög kvalitet

Fiive strävar efter hög kvalitet i alla våra AI-projekt genom att:

 • Kontinuerlig utvärdering: Regelbundet utvärdera prestanda och effektivitet hos våra AI-system för att säkerställa hög kvalitet och relevans.
 • Riskhantering: Genomföra riskanalyser i alla våra projekt för att identifiera och hantera potentiella risker samt utmaningar som kan uppstå genom användningen av våra AI-lösningar. Vidta åtgärder för att minimera dessa risker.
 • Kvalitetssäkring: Använda den senaste teknologin för att säkerställa att våra AI-lösningar är pålitliga och av hög kvalitet.

Anpassningsförmåga och agilitet

För att hålla jämna steg med den snabbt utvecklande teknologin omfamnar vi agilitet genom att:

 • Löpande uppdateringar: Hålla våra AI-lösningar uppdaterade med den senaste teknologin och göra nödvändiga anpassningar för att möta våra kunders behov.
 • Kontinuerlig utbildning: Investera i kontinuerlig kompetensutveckling för våra anställda och kunder för att maximera fördelarna med våra AI-teknologier.
 • Adaptiv policy: Löpande anpassa vår AI-policy och våra rutiner för att främja innovativa och ännu ej kända lösningar.
 • Monitorering av output: Använda den senaste tillgängliga teknologin för att övervaka och säkerställa kvaliteten i output från våra AI-lösningar.

Etiska överväganden och användarcentrering

Förutom våra kärnvärden tar vi även hänsyn till etiska aspekter i vår AI-utveckling genom att:

 • Användarcentrerat tänkande: Säkerställa att våra AI-lösningar utvecklas med användarnas bästa i åtanke, för att skapa värde och underlätta deras dagliga arbete.
 • Ansvarsfull innovation: Balans mellan innovation och ansvar genom att noggrant överväga de sociala och etiska konsekvenserna av våra AI-lösningar.

Genom att följa denna AI-policy strävar Fiive efter att vara en pålitlig partner för alla AI-relaterade behov samt säkerställa att våra teknologier gynnar människor, företag och samhället som helhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Denna policy uppdaterades senast 29/5 2024.